Thursday, May 27, 2010

TUGASAN KERJA KURSUS

PILIH SALAH SATU TAJUK YANG DIBERI:
 1. Huraikan kebaikan dan halangan dalam perkahwinan campur dan berikan pendapat anda untuk mengatasi halangan tersebut
 2. Jelaskan bagaimana adat resam dan budaya pelbagai kaum dapat memupuk persefahaman antara rakyat di Malaysia
 3. Huraikan bagaimana Program Latihan Khidmat Negara dapat membentuk satu identiti bangsa Malaysia yang cinta dan banggakan tanah air
 4. Huraikan bagaimana program Rumah Terbuka dapat dijadikan sebagai satu medium perpaduan antara kaum
 5. Huraikan beberapa usaha yang boleh diambil oleh kerajaan untuk menyakinkan rakyat Malaysia akan kepentingan Sekolah Wawasan
 6. Huraikan bagaimana Perlembagaan Malaysia dapat membantu ke arah pembentukan masyarakat berintegrasi
 7. Pada pendapat anda, bagaimanakan konsep Satu Malaysia dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum?
 8. Huraikan bagaimana globalisasi telah mempengaruhi budaya masyarakat di Malaysia
ARAHAN:
 • Berkumpulan (5-6 orang)
 • Hantar pada akhir minggu ke-5 (18 JUN 2010)
 • 10-15 muka surat (tidak termasuk lampiran)
 • Format :
 1. Muka depan
 2. Penghargaan
 3. Pendahuluan
 4. Isi
 5. Kesimpulan
 6. Bibliografi
 7. Lampiran
 • Tulisan
 1. Times New Roman
 2. Saiz 12
 3. Selang 2 baris
 4. Justifikasi
 • Footnote - 5 nota kaki
 • PLAGIARISME ADALAH DILARANG

Tuesday, May 25, 2010

BAB 2: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

BAB 2: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK

Tiga konsep Asas Hubungan Etnik yang penting:
 • Masyarakat
 • Budaya
 • Perpaduan dan Integrasi
Masyarakat - Kamus Dewan:
 • kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara tertentu
 • terbina hubungan sosial, contohnya; gotong-royong, majlis keraian dan lain-lain.
Konsep Masyarakat
 • Manusia - perlu hidup bermasyarakat
 • mesti memahami hidup bermasyarakat
 • fahami budaya sendiri dan orang lain
 • pupuk kerjasama
Ciri-ciri Masyarakat
 • Berkelompok
 • Berbudaya
 • Alami perubahan
 • Interaksi
 • Ada Kepimpinan
 • Aturan Sosial
Perbezaan antara Masyarakat dan Bangsa Malaysia
 • Masyarakat - lebih global (sebagai payung)
 • Bangsa - merujuk kepada cita-cita politik yang sama, warganegara, kebangsaan (spesifik)
Konsep Etnik, Etnisiti dan Etnosentrisme
 • Etnik - kelompok manusia amal budaya hampir seragam (kaitan rapat dengan ras dan bangsa)
 • Etnisiti - Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik
 • Etnosentisme - merujuk ciri-ciri budaya etnisiti mereka lebih baik dan memandang rendah pada budaya lain. Pandangan atau sikap yang mempercayai budaya sendiri lebih unggul daripada etnik lain dan agung budaya sendiri - sikap ini perlu dielakkan
Konsep Ras dan Rasisme
 • Ras - Mempunyai tanda pengenalan kolektif fizikal/biologikal (warna kulit, mata, rambut)
 • Rasisme - pandangn, pemikiran atau kepercayaan negatif pada sesuatu kelompok. layanan berat sebelah berasaskan keturunan bangsa (prejudis)-Sikap negatif pada sesuatu atau seseorang sebelum mengetahui perkara sebenar (individu dan institusi.)
Konsep Budaya
 • Asal dari perkataan 'Budhi' - Sanskrit. Daya' - Melayu
 • Budaya: Kemajuan fikiran, akal budi, berkelakuan dan sebagainya
 • Budaya sebagai cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan meliputi ekonomi, sosial, adat resam dan sebagainya.
Ciri-ciri Budaya:
 • dipelajari
 • dikongsi
 • bersifat sejagat
 • di warisi
 • berubah-ubah
 • ada unsur simbolik
 • ada worldview (pandangan semesta)
Konsep Perpaduan dan Integrasi
 • Perpaduan- Proses menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara membentuk satu identiti dan nilai bersama yang cintakan akan negara
Unsur integrasi:
 • Wilayah
 • Ekonomi
 • Kebudayaan
 • Sosial
 • Pendidikan
 • Politik
Konsep-konsep Integrasi
Asimilasi/ Akomodasi
 1. Segregasi - Pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara.
  Pengasingan: sekolah, tempat tinggal, pengangkutan, kemudahan awam.
  Contoh: Dasar Aparteid di Afrika Selatan (1948-1994). Formula: A|B|C|
 2. Akomodasi - Setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma & nilai kumpulan etnik lain & tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Formula : A+B+C= A+B+C
 3. Akulturasi -penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada sesuatu budaya kepada budaya lain. Semua masyarakat Malaysia perlu mengadaptasi unsur-unsur budaya yang pelbagai mengikut suasana daerah. Minoriti menerima budaya majoriti, tanpa ubah budaya asal. Formula : Abc+Bac+Cab
 4. Asimilasi - Proses pencantuman antara etnik berlainan budaya supaya menjadi satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yg sama. Minoriti terima budaya dominan. Berlaku bila ada interaksi yang erat untuk tempoh yang lama. Formula : A+B+C= A
 5. Amalgamasi -Proses penyatuan pelbagai kumpulan etnik dari segi biologi. Budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru.
  Cara utama ialah melalui perkahwinan campur.
  Membentuk generasi atau budaya baru tanpa menuruti budaya asal. Formula : A+B+C=D
Kesimpulan
 • hubungan etnik perlu diambil kira semua aspek - tidak hanya pada konseptual sahaja (luaran)
 • wajar menerima unsur etnik lain yang positif
 • perlu ada asimilasi budaya dan diterima semua
 • wujudnya kepelbagaian budaya etnik dan lain-lain.


Konsep Hubungan Etnik

BAB 1 HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

BAB 1 : HUBUNGAN ETNIK SECARA UMUM

Pengenalan
 • Malaysia kini adalah negara yang sedang membangun menuju ke arah negara maju (tempoh 50 tahun)
 • Berlaku proses transformasi sosioekonomi yang luar biasa
 • Pencetusnya ialah peristiwa 13 Mei 1969)
 • Perlu kestabilan ekonomi, politik dan sosial
Kepentingan Hubungan Etnik yang Harmonis
 • Konteks Malaysia - masyarakat majmuk @ pluraliti
 • Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekal hubungan etnik yang baik
 • sekiranya tidak dilakukan - konflik etnik akan berlaku kembali
Peristiwa 13 Mei 1969 - Satu Pengajaran
 • Rusuhan kaum yang sangat rugi
 • Kehilangan nyawa dan harta benda
 • Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mewujudkan perpaduan
 • Masyarakat ramai yang miskin sukar capai perpaduan
 • Perlu ada sikap toleransi, menghormati budaya, adat resam etnik lain.
Usaha-usaha Kerajaan untuk Memupukkan Perpaduan Nasional
 • Penubuhan JPNIN tahun 1969
 • Rukun Negara
 • Dasar Ekonomi Baru
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Dasar Kebudayaan Kebangsaan
 • Kerjasama dari top-down dan bottom-up
Hubung Kait antara Ekonomi dan Etnisiti
 • Melayu - petani dan nelayan
 • Cina - Perniagaan dan perlombongan
 • India - Estet
 • Keadaan ini menjadi stereotaip bagi sesuatu kaum di Malaysia
 • Ekonomi --> Etnisiti
 • Hubungan timbal balas sangat penting agar sentiasa dapat berada dalam keadaan yang baik
 • Malaysia - mendapat pujian dan menjadi ikutan atau contoh kepada negara lain
Kepentingan dan Kandungan Modul Hubungan Etnik
 • bakal menjadi masyarakat Malaysia yang berilmu
 • meneruskan usaha kerajaan - perpaduan
 • Menyingkap aspek penting bagi memastikan keharmonian pelbagai etnik
 • diharap pelajar dapat membina dan memahami hubungan etnik yang harmoni di Malaysia.
Kesimpulan
 • Pengalaman pahit dilalui oleh masyarakat Malaysia - ambil pengajaran positif
 • Usaha - usaha kerajaan ke arah perpaduan perlu diterima dan dipraktikkan dalam kehidupan semua masyarakat.
 • Politik stabil dan ekonomi mantap - asas perpaduan dan pembangunan negara

Monday, May 24, 2010

TOPIK-TOPIK HUBUNGAN ETNIK

BAB 1 : HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM
 • Pengenalan
 • Pengajaran Peristiwa 13 Mei
 • Kepentingan Memahami Hubungan Etnik

BAB 2 : KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK
 • Konsep Masyarakat
 1. Konsep Etnik, Etnisiti dan Etnosentrisme
 2. Konsep Ras dan Rasisme
 3. Konsep Prejudis dan Stereotaip
 4. Konsep Diskriminasi
 • Konsep Budaya
 1. Jenis-jenis Budaya (Material dan bukan material)
 2. Ciri-ciri Budaya
 • Konsep Perpaduan dan Integrasi:
 1. Konsep Segregasi
 2. Konsep Akomodasi
 3. Konsep Akulturasi
 4. Konsep Asimilasi
 5. Konsep Amalgamasi
BAB 3 : MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA
 • Pembentukan Masyarakat Pluralistik Di Zaman Kesultanan Melayu Melaka
 • Pembentukan Masyarakat Pluralistik Zaman Penjajahan
 • Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Malaysia
 • Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka
BAB 4 : PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
 • Modenisasi Ekonomi di Malaysia
 • Dasar-dasar Utama Negara
 1. Dasar Ekonomi Baru
 2. Dasar Pembangunan Nasional
 3. Dasar Wawasan Negara
BAB 5 : PEMBANGUNAN POLITIK DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

 • Konsep Modenisasi dan Pembangunan Politik
 • Pelaksanaan Modenisasi dan Pembangunan Politik di Malaysia
 • Kemajmukan Etnik dalam Proses Pembangunan Politik di Malaysia
 • Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik
 • Hubungan Etnik Selepas Penubuhan Malaysia
BAB 6 : PERLEMBAGAAN MALAYSIA DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
 • Konsep Perlembagaan
 • Perkembangan dan Pelaksanaan
 • Unsur-unsur Tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia
 • Rasional Perkara 153
 • Rasional Perkara 152
 • Rasional Perkara 3
BAB 7 : HUBUNGAN ETNIK, INTEGRASI DAN MENANGANI CABARAN
 • Dasar dan Pelan Tindakan Untuk Mencapai Perpaduan
 1. Rukun Negara
 2. Dasar-dasar Pembangunan Negara
 3. Dasar Ekonomi Baru
 4. Dasar Pembangunan Nasional
 5. Perspektif Wawasan 2020
 6. Dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Jati Diri Acuan Malaysia
 1. Keazaman Politik
 2. Khalayak Kritikal
 3. Kekukuhan Ekonomi
 4. Agama Islam
 5. Wawasan yang Dikongsi
 6. Penggunaan Sains dan Teknologi
 7. Menerima Perbezaan antara Agama
 • Cabaran Hubungan Etnik
 1. Cabaran Kepentingan antara Etnik dari Aspek Sosial
 2. Cabaran Kepentingan antara Etnik dari Aspek Ekonomi
 3. Cabaran Kepentingan antara Etnik dan Aspek Politik
 4. Cabaran Nilai antara Etnik
 5. Cabaran Globalisasi
BAB 8 : AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK
 • Agama-agama lain di Malaysia
 1. Agama Islam
 2. Agama Budhha
 3. Agama Hindhu
 4. Agama Kristian
 • Pendekatan Islam Hadhari
 1. Makna Hadhari
 2. Tujuan dan Pendekatan Islam Hadhari
 3. Ke arah Membentuk Masyarakat Hadhari
 4. Realiti Kehidupan Masyarakat Kini dan Kaitannya dengan Pendekatan Islam Hadhari serta Hubungan Etnik
 • Asas-asas Hubungan Etnik dalam Konteks Agama
 1. Berkenal-kenalan
 2. Persefahaman
 3. Bekerjasama
 4. Berkasih sayang
 5. Saling Menjamin
BAB 9 : HUBUNGAN ETNIK : SUMBANGAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT
 • Peranan Kerajaan
 1. Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
 2. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan
 3. Sekolah Wawasan
 4. Program Latihan Khidmat Negara
 • Peranan Masyarakat
 1. Rukun Tetangga
 2. Rumah Terbuka
 3. Penerimaan Budaya
 4. Program di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
 • Peranan Swasta dan Badan Bukan Kerajaan (NGO)